MENNESKET, EN KODELESER. DNA reagerer på lyd, lys og frekvenser.

Ny forskning avslører hvordan korsang forener kroppenes egen rytme. Etter få sekunder skjer det noe med hjertene til de som synger i kor.

0
3733

Ny forskning avslører hvordan korsang forener kroppenes egen rytme.

Etter få sekunder skjer det noe med hjertene til de som synger i kor.

Naturlover er den utøvende makt, og matematikk er naturens måte å fortelle oss hvordan universets lover fungerer. Numerologi/ hellig geometri tar hensyn til dette språket ved at blant annet bokstaver oversettes til tall  for deretter å tolke bokstavene og ordenes iboende åndelige kvaliteter.

Hvilken funksjon har egentlig DNA?
Hvilken funksjon har egentlig DNA?

Hvorfor har så stor del av vårt DNA ingen kjente formål?

DNA finnes i alle levende vesener. Rent fysisk inneholder DNA all nødvendig informasjon om funksjonene i en celle og inneholder detaljert informasjon om utseende, struktur og form, hvordan man skal vokse og hvordan organer fungerer, alt er bestemt på forhånd i DNA.

Men, DNA er ikke bare et fysisk molekyl, det er også formelen for den universelle kreative bevissthet.

  • Det sies at mindre enn 3% av DNA sin funksjon innebærer protein-produksjon. Hva er da de resterende 97% av DNA sin jobb?
  • Disse 97%-ene og ukjente regionene i DNA ble opprinnelig kalt søppel-DNA, fordi de ikke hadde noen kjent funksjon.
  • Er det mulig at det er i søppel-DNA er vi finner plattformen hvor våre indre tanker, følelser og intensjoner kobles sammen med vår fysiske kropp?
  • Fungerer søppel-DNA som et slags kontrollsenter hvor vi hele tiden er en del av et uendelig informasjonsnettverk som kontant utveksler data på cellenivå, uten vår bevisste medvirkning?

Tanker er energi, og når vi tenker, sender vi energi ut (lyd) på en frekvens som ligger utenfor vår hørsels-bredde. Når du tenker, sender du altså ut en lyd. Denne lyden trekker til seg energi som resonnerer / er på samme frekvens som lyden du sender ut. Slik skaper du din egen virkelighet. Husk at de aller fleste mennesker tenker de samme tanker om igjen og om igjen.

Vi trenger ny forståelse for hvordan resten av DNA fungerer, hvordan det fysiske møter det mentale, emosjonelle og åndelige.

Å fokusere utelukkende på DNA som et biokjemisk fenomen slik det gjøres i mainstream genetikkens verden, gir oss ikke hele bildet.
Å fokusere utelukkende på DNA som et biokjemisk fenomen slik det gjøres i mainstream genetikkens verden, gir oss ikke hele bildet.

Fotoner er elektromagnetiske bølger av lyd og lys. Harvard-utdannede Leonard Horowitz forskning avslører at  DNA avgir fotoner og mottar fotoner.

Når DNA åpner og lukker seg, sendes det ut en elektrisk partikkel som inneholder så mye som 4 Mb data.

Tanken bak Numerologi er at vi er lyd siden skapelsen bygger på lyd, lys og frekvenser som oversettes til tall.

Er DNA også lyd?

Dr. Horowitz forskning har avslørt av DNAets primære funksjon ikke ligger i proteinsyntesen, men innenfor de bioakkustiske og bioelektriske signaler.

Man kan sammenligne DNA med pianotangentene som skaper «livets musikk».

Sjamaner bruker for eksempel lyd og rytme fordi det gir dem mulighet til å forvandle aspekter av den genetiske koden.

Strengteorien bygger på teorien at det eksisterer mange ulike tilgjengelige dimensjoner, akkurat som strengene på en gitar.

  • Hva om det i begynnelsen bare var ”ordet”?
  • Hva om Pythagoras teori om sfærenes musikk ikke er noen myte?
  • Hva om det holografiske rutenett i vårt vesen er et språklig og musikalsk grensesnitt mellom høy-dimensjonelt lys, en form for guddommelig tanke eller intensjon, og lyd i høy- dimensjonelle oktaver?

Sjamaner bruker lyd og rytme fordi det kan forvandle aspekter i den genetiske koden /DNA.

Om det er sant at DNA er som en tekst, et tastatur, eller en musikal – kan ikke dette da omskrives slik at vi kan skrive og spille en ny type musikk? 

Det finnes mye informasjon der ute, men når de sentrale brikkene settes sammen riktig, vil vi få en helt annen forståelse for DNA-èts funksjon.

Språk = lydsymbolkoder

Lyd og språk kalles lydsymboler. Lyd sies å ha startet hele skapelsesprosessen fordi lyd skaper energi og materie om til form.

stonehenge1

Lyd er et utrolig kraftig verktøy, og lydbølger sies å kunne å levitere objekter, og teorien tilsier at det er ingen forskjell på en fyrstikkeske og en steinblokk. Man kan knuse glass med toner på rett frekvens, og på samme måte kan man flytte stein og andre fysiske objekter. Lyden resonnerer i objektets molekylære struktur.

Ved å samstemme geometriske bølgelengder og objektets amplitude(volum), oppstår det symmetriske krefter som opphever tyngdekraften.Det finnes gamle sagn om hvordan gamle megalitter (store steinblokker) ble konstruert og flyttet ved hjelp av akustisk levitasjon. Gammel kunnskap som venter på å bli gjenoppdaget.

Lyd kan åpne «dører» til andre virkeligheter, og  gjør at energi beveger seg mellom dimensjoner.  Språk kan sees på som lydsymboler på ideer som ligger lagret i DNA.

Alle språk har innebygde meninger som blir gjort om til lyd, og bygger på underliggende telepatiske avtaler som er inngått mellom mennesker i grupperinger som har lært samme språk.

Slik er vi alle med på påvirke og samskape den kollektive virkelighet med vår spesielle lydfrekvens hver dag. Galakser og planeter skapes av partikler og lyd.

Universets skapelse er enkelt forklart i dette enkle eksperimentet til David Icke. Nedenfor er et klipp fra hans dokumentar kalt «Freedom Road».

Små partikler med sand er strødd på en glatt disk og utsettes for vibrasjoner som gikk inn i overflaten. Partiklene begynte straks å ta form til et mangfold av geometriske figurer med perfekt design. Noen av vibrasjonene skapte kjente geometriske mønstre som sekskanter, pentagrammet, kors, spiraler samt mange andre kombinasjoner.

Deler man tallene i rekken på det forrige, finner man det gylne snitt.

Det gylne snitt (den gylne spiral) kan sees på som en skapelsesmal. Det gylne snitt finner vi overalt i universet, i vårt solsystem i bl.a. avstanden mellom planeter, i planter, i menneskekroppen og ned til flercellede organismer som et egg.

Alfabet og ord er våre verktøy som bidrar til at ordets mening og betydning kan bli delt ved at de flyttes fra et sted til et annet.

Alle vet at ord og setninger skapes ut alfabetet, og i Pythagoras numerologiske system så får bokstavene sin tall alt ettersom hvor de blir plassert i tallrekke fra 1-9.

Det menneskelige språk, en refleksjon av de iboende mønstre i DNA?

Russiske forskere fant  ut for noen år siden at DNA er også et middel for datalagring og kommunikasjon. De fant ut at den genetiske koden i den «unyttige» 97 % delen – følger samme regler som det menneskelige språk.

De sammenlignet regler for syntaks (hvordan ord er satt sammen til setninger), semantikk (meningen i språkformer) og grunnleggende regler for grammatikk.

Hellig geometri gjenspeiles også i bokstavene i alfabetet.
Hellig geometri gjenspeiles også i bokstavene i alfabetet.

Følelser er også energi og hvert chakra har også sin egen lyd. Alle organer i kroppen resonerer og reagerer på lyd. Negative følelser, stress, negative tanker skaper lavfrekvente  lydvibrasjoner som skaper ubalanse i vårt energisystem, og vi blir syk. Vi kan rett og slett tenke oss syk.

Forskning viser også at negative følelsesmessige tilstander fikk DNA til å kontraktere (trekke seg sammen), og positive emosjonelle tilstander fikk DNA til å slappe av. Dette betyr at hvis for eksempel en person sier ”jeg er glad i deg” eller kommer med komplimenter, vil kroppen din reagere på en positiv måte.  Sier noen derimot noe negativt til deg, vil kroppen din reagere med tilbaketrekning, og du vil føle både emosjonell – og kanskje også fysisk smerte. Det er lydvibrasjonen eller meningen i ordene som sårer.

Kodet kunst av Leonardo da Vinci. Tallet 72 sies å ha dukket opp som kode i maleriet av Mona Lisa.
Kodet kunst av Leonardo da Vinci. Tallet 72 sies å ha dukket opp som kode i maleriet av Mona Lisa.

Ta hjertet for eksempel. Hjertet slår til på en spesiell frekvens, og 72 sies å være den ideelle menneskelige pulsfrekvens.

I denne sammenheng kan det også nevnes at det er frekvenstonen 72 Hertz som får lysobjekter til å vibrere, og det påstås at det er 72 chakraer i pinealkjertelen. Alt henger sammen.

Universet sies å bestå av 72% mørk materie, menneskekroppen består også av 72 % vann, og jordens havområder sies å være 72 %.

Interaktive frekvenser som skaper rytme. Når frekvensen til hjerte er på et normalt nivå, slår hjertet normalt. Når vi blir stresset eller er i ubalanse, forstyrres denne frekvensen, og hjertet slår fastere eller blir urytmisk.

“My brain is only a receiver. In the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength, inspiration. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know it exists.” -Nikola Tesla

Flere uavhengige rapporter har angitt at musikkterapi har vist f.eks. lovende virkning på symptomer ved Parkinsons sykdom og andre nevrologiske sykdommer, noe som har ført til en systematisk utvikling av musikkterapi rettet spesifikt mot denne pasientgruppen.

Lys-symboler

Universell geometri kalles også lysets språk. Lysets språk er en måte å motta informasjon og aktivere energi på og kan videreføre kolossale mengder informasjon. Naturens system fungerer ut fra pulserende lysvibrasjoner (lyssymbolkoder). Det hadde ikke vært liv på jorden uten sollys, og menneskekroppen trenger også sollys.

Emnet er tidløst, og fortelles om i mange av de gamle doktriner og religioner. Geometriske former og figurer er bærere av intelligens, og geometriske former kan utløse informasjon som ligger lagret i oss.

Tall definerer hastighet og kvalitet på en gitt vibrasjon, og geometri uttrykker vibrasjonen i form.

Lyssymbolkodene som ligger lagret i kroppen (DNA) er svært mottakelig for lysfrekvensene som  sendes ut fra universet. Man kan sammenligne disse lyssymbol-kodene i DNA med alfabetet, et slags flerdimensjonalt alfabetet.

Symbolenes karakter avgjør symbolets plassering, mening og lyd. Lyssymbol-kodene i dette alfabetet er lagret i hver celle i alle mennesker og danner grunnlaget for den menneskelige genetiske kode. Gjennom dette cellulære alfabetet, blir  impulser av elektromagnetisk energi justert og ordnet, akkurat som et ord skapes av de forskjellige bokstavkombinasjonene i alfabetet.

DNA-tåke funnet i melkeveien.
DNA-tåke funnet i melkeveien.

Genene dine er programmert til å svare på stimuli, og i våre dager strømmer det inn nye koder eller lysfrekvenser gjennom hele solsystemet, også gjennom kroppen og cellene dine. Informasjon blir distribuert ut via lysfrekvenser.

Den kollektive menneskelige bevissthet blomster og modnes i et enormt tempo. Strømmen av informasjon stimulerer flere og flere til å våkne opp. Det kollektive svingningsnivået er i ferd med å utvikle seg til en høyere frekvens som påvirker oss til å aktivere lyssymbolkodene som ligger lagret i vårt DNA, som vil gi oss tilgang til høyere bevissthetsnivåer.

Økningen av kosmisk energi aktiverer vår emosjonelle bevissthet og fremmer også utvikling av ”overnaturlige” evner. Derfor ser vi også at  flere og flere mennesker søker ny forståelse av seg selv. Tidligere brukte vi kanskje et helt liv på å forstå ideer og begreper som vi i dag skjønner svært raskt. Disse ”innkommende” nye lyssymbolene stimulerer oss til å revurdere ideene vi har om oss selv, og får oss til å gjennomskue våre selvpåførte begrensninger.

Bilder av forskjellige geometrisk perfekte kornsirkler.
Bilder av forskjellige geometrisk perfekte kornsirkler.

Naturens skrevne lover.

Hele universet er skapt etter matematiske prinsipper, så alt som har skjedd, alt som skjer, og alt som skal skje kan utledes i matematiske formler og matematiske ligninger som igjen kommer til uttrykk i symboler (hellig geometri).

Slik jeg ser det er numerologi/hellig geometri/matematikk det eneste sanne både internasjonale og  interplanetariske språk. Vi har mye igjen å lære, det er mange skatter igjen å oppdage.

Om vi en gang i fremtiden skulle få kontakt med vesener fra andre dimensjoner eller verdener, er det dette språket vi har til felles, det samme språk vi finner igjen i blant annet de omdiskuterte kornsirklene.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, 2010

Kilder:

ker av Leonard Horowich

Healing Codes for the Biological Apocalypse, (with Joseph Puleo), 1999
Healing Celebrations, 2000
Death in the Air: Globalism, Terrorism & Toxic Warfare, 2001
DNA: Pirates of the Sacred Spiral, 2004
LOVE: the REAL da Vinci Code, 2007