UKE 33, HER 33 VISDOMSORD FRA YODA.

0
768
Kilde: https://www.starwars.com/

Er du Star Wars-fan? Aldri har vel Yodas kloke sitater vært mer aktuell.

Inspirasjon kan komme fra så mange steder. Den legendariske Jedi-mesteren er kanskje liten i størrelse, men hans innsikt, vennlighet, humor og allsidige personlighet gjør ham til en sann legende og mesterlærer.

Han startet sin karriere som Padawan (lærling) hos jedimesteren N’Kata Del Gormo og endte opp som veileder for tusenvis lærlinger. Ferdighetene hans som rådgiver, trener og lærer nådde et så høyt visdomsnivå at han fikk tittelen stormester for Jedi-ordenen.

Nedenfor 33 kloke sitater fra stormesteren å filosofere over 🙂

 1. “In a dark place we find ourselves, and a little more knowledge lights our way.” På et mørkt sted finner vi oss selv, litt mer kunnskap lyser opp vår vei.
 2. “Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.” Frykt er veien til den mørke siden. Frykt fører til sinne. Sinne fører til hat. Hat fører til lidelse.
 3. “Train yourself to let go of everything you fear to lose.” Tren deg opp i å gi slipp på alt du frykter å miste.
 4. “A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack.” En Jedi bruker kraften til kunnskap og forsvar, aldri til angrep.
 5. “Do or do not. There is no try.”  Gjør eller gjør ikke. Det er ikke noe forsøk.
 6. “Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Consume you, it will.” Går du den mørke vei, vil den for alltid dominere skjebnen din. Fortære deg, den vil.
 7. “Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? Hmm? Hmm. And well you should not. For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. Størrelse betyr ikke noe. Se på meg. Døm meg etter størrelsen min, gjør du? Hmm? Hmm. Det bør du ikke. Min allierte er Kraften, og en mektig alliert er den. Livet skaper den, får det til å vokse. Dens energi omgir oss og binder oss. 
 8. “Luminous beings are we…not this crude matter. You must feel the Force around you; here, between you, me, the tree, the rock, everywhere, yes. Even between the land and the ship.” Lysende vesener vi er, ikke denne grove materien. Du må føle kraften rundt deg; her, mellom deg, meg, treet, steinen, overalt, ja. Selv mellom land og skip.
 9. “A challenge lifelong it is, not to bend fear into anger.” Det er en utfordring hele livet, å ikke la frykt bli til sinne.
 10. “To be Jedi is to face the truth, and choose. Give off light, or darkness, Padawan. Be a candle or the night.” Å være Jedi er å møte sannheten og velge. Gi fra deg lys, eller mørke, Padawan. Vær et lys eller natten.
 11. “Smaller in number are we, but larger in mind.” Vi er mindre i antall, men større i tankene.
 12. “Your path you must decide.” Din vei må du bestemme.
 13. “Difficult to see. Always in motion is the future.” Vanskelig å se. Alltid i bevegelse er fremtiden.
 14. “Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Attachment leads to jealously. The shadow of greed, that is.” Døden er en naturlig del av livet. Gled deg for dem som forvandler seg til Kraften. Sørge dem ikke. Savn dem ikke. Tilknytning fører til sjalu, skyggen av grådighet det er.
 15. “Your weapons, you will not need them.” Våpnene dine, du vil ikke trenge dem.
 16. “If no mistake you have made, losing you are. A different game you should play.” Hvis ingen feil du har gjort, taper du. Et annet spill du bør spille.
 17. “To answer power with power, the Jedi way this is not. In this war, a danger there is, of losing who we are.” Å møte makt med makt, er ikke Jedi-måten. I denne krigen er det en fare for å miste den vi er.
 18. “In the end, cowards are those who follow the dark side.” Til slutt, feigingene er dem som følger den mørke siden.
 19. “You will only find what you bring in.” Du finner bare det du bringer inn.
 20. “Already know you that which you need.” Du vet allerede hva du trenger. 
 21. “You will know good from bad when you are calm, at peace… passive.” Du vil kjenne godt fra dårlig når du er rolig, fredelig og … passiv.
 22. “Named must your fear be before banish it you can.” Navngitt må frykten din være før du kan forvise den.
 23. “[Luke] I can’t believe it. [Yoda] That is why you fail.” [Luke] Jeg kan ikke tro det. [Yoda:] Det er derfor du mislykkes.»
 24. “When you look at the dark side, careful you must be. For the dark side looks back.” Når du ser på den mørke siden, må du være forsiktig. For den mørke siden ser tilbake.
 25. “You must unlearn what you have learned.” Du må avlære det du har lært.
 26. “The greatest teacher, failure is.” Den største læreren er fiasko.
 27. “Out of acceptance comes wisdom. Not an acquirement wisdom is, not knowledge wisdom is, not information. This quality of tremendous acceptance is wisdom. ”Med aksept kommer visdom. Visdom kan ikke tilegnes, visdom er verken kunnskap eller informasjon. Evnen til enorm aksept er visdom.(Visdom er evnen til enorm aksept).
 28. “So certain were you. Go back and closer you must look.” Så sikker var du. Gå tilbake og se nærmere må du.
 29. “The dark side clouds everything. Impossible to see the light, the future is.” Den mørke siden skyggelegger alt. Umulig å se lyset, fremtiden er.
 30. “Many of the truths that we cling to depend on our point of view.” Mange av sannhetene vi klamrer oss til avhenger av vårt synspunkt.
 31. “Do not assume anything.” Ikke anta noe.
 32. “Patience you must have, my young padawan.” Tålmodighet må du ha, min unge padawan.
 33. “Pass on what you have learned.” Formidle videre det du har lært.
Ha en strålende fin uke 33 🙂

Kilder, div.