Pythagoras

pythagorasfiskensmaal

PYTHAGORAS ARV

Filosofen Pythagoras – Pythagoras liv og Jesus-koblingen – Musikkforskeren – Astronomen og Matematikeren – Numerologen – Legen og vitenskapsmannen

Selv om Pythagoras i dag er mest kjent på grunn av den matematiske arven han etterlot seg,  var han mye mer enn en filosof og matematiker. Han var også grunnlegger av en hemmelighetsfull åndelig kult som hadde stor politisk innflytelse.

At han kalles «Numerologiens far» er kanskje en sannhet som trenger modifikasjoner. Nye arkeologiske funn avslører at alt fra Pythagoras teori til  utenomjordisk besøk, anti-gravitasjonsteknologi, stjerneportaler m.m. fantes lenge før Pythagoras tid. Både de gamle babylonerne, kineserne og helt sikkert flere eldre kulturer kjente til og brukte setningen.

Hvem Pythagoras kan takke, har vi fortsatt ikke nok kunnskap om, men man gjør stadig nye funn som belyser vår fjerne fortid som har vært visket ut av vår kolletive bevissthet. Dette kan du lese mer om i andre artikler. 

Uansett, artikkelen skal handle om arven etter Pythagoras som ser ut til å ha vært en svært så travel mann. Som ung reiste han mye, han studerte religion, filosofi, naturfag og matematikk. Blant annet skal han ha bodd og studert noen år i et tempel i Egypt, og det sies også at han var en tid i Mesopotamia (nå Irak).  Pythagoras er mest kjent for sin læresetning, men vi har mye annet å takke han for.

pyPythagoras var den første som kalte seg filosof.

Det var faktisk Pythagoras som ”fant opp” filosofien. Ordet filosofi kommer av det greske ”Philosophia”. ”Philos” og betyr vennskap. Ordet ”Sophia” betyr visdom. En filosof kan sies å være en som er ”venn med visdommen” og som i tanke og handling har erklært troskap overfor livet og virkeligheten.

Pythagoras søkte etter de dypeste prinsipper i tilværelsen mente at disse hadde avgjørende konsekvenser for menneskets livsførsel.  Filosofi handler om å la virkeligheten tale. For Pythagoras og senere filosofer etter han så var filosofi et redskap og en holdning som legitimerte alle de andre vitenskapene og som rettet dem inn mot et felles mål, en samlet virkelighetsforståelse.

”Det ligger nær å anta at en åndsstrømning av en slik styrke og et slikt særpreg som den pythagoreiske må søke sitt utgangspunkt i en usedvanlig rik og egenartet kilde. … Det er tale om den gigantiske skygge av en skikkelse ”av høyeste åndelige utrustning og av maktfull inflytelse”, som det heter hos den ellers nokså forsiktige Zeller.  Og det er rimelig – i pakt med den antikke tradisjon – å regne med denne innflytelse over et bredt spekter av åndelige aktiviteter.”I personen Pythagoras,smelter vitenskapsmannen, kunstneren og den religiøse reformator sammen.” (Sundberg: Pythagoras…)

John Burnett omtaler Pythagoras som ”en av verdens største menn” og hevder at den pythagoreiske bevegelse er en ytterst betydningsfull vitenskapelig bevegelse. Han hevder også at Pythagoras må tilskrives æren for det hele, for som han sier ”alle store fremskritt i menneskelig tenkning har mer berodd på individer enn på en skoles kollektive innsats”.

pytjes

Pythagoras/ Jesus-koblingen

Pythagoras fødsel og historiene rundt har likhetstrekk med Jesus fødsel – begge ble trodd å være av himmelsk opprinnelse (Guden Apollo ble sagt å være Pythagoras far).

Pythagoras ble født en gang mellom år 590 og 570 f. Kr., og vokste opp på øya Samos i Egeerhavet .Det finnes mange forskjellige historier vedrørende Pythagoras fødsel – noen trodde han var Gud i menneskelig kropp.

Både Jesus og Pythagoras ble født i dagens Syria, begges fødsel ble profetert, og begge ble født da foreldrene var på reise.

Dette er dagens Midtøsten, og stedet rommer en rekke hemmeligheter som har vært årsak til mange kriger opp gjennom tidene, og er det fortsatt den dag i dag.

Pythagoras ble kjent som Guds sønn, og man trodde han hadde gudommelige evner – i likehet med Jesus. 

Begge var også og studerte i Egypt. I Bibelen kan vi lese historien hvor Jesus mirakuløst hjelper disiplene med å få garnet fullt i 153 fisker. (Johannesevangeliet (21:11). 

Denne ”overnaturlige” gjerningen ble  først utført av Pythagoras 600 år tidligere. Historien ble nedskrevet av Porfyrios som var elev av Plotin, og Plotin mannen som oppfant nyplatonismen.

Det er altså sterke indikasjoner på at Jesus mirakel med fiskene antas å være en kodet referanse til den pytagoreiske tro.  

Jesus disipler og Jesus selv var kjent som ‘menneskefisker’. Begge historiene fortaller om fiskere, garnet, fisken, og tallet 153.

Bildet er malt Salvator Rosa og kalles «Pythagoras and the fishermen».
Hvorfor tror du Pavens ring kalles «Fisker-ringen»?

De første 300 årene av vår tidsregning, var ikke symbolet på kristendommen et kors, men en fisk.

Praksisen er slik at ny pave får en ny ring. Motivet er alltid St. Peter som fisker fra en båt. Pavens navn, i latinsk form, er skrevet med opphøyde bokstaver rundt. 

Under innsettelsen setter den pavelige camerlengo ringen på den nye pavens finger. Når paven dør bli den tatt av, igjen av camerlengoen, som knuser den med en seremoniell sølvhammer.

Årsaken til dette er at man må forhindre at det kan produseres falske dokumenter med den avdøde pavens segl. Riktignok er ikke seglet lenger i bruk til autentisering av dokumenter, men elementer av tradisjonen har holdt seg, og fiskerringen brukes av paven den dag i dag.

Fiskerringen har et bilde av Peters fiskefangst (Luk 5) og derover den regjerende paves navn.

Tilbake til Pythagoras. Han forsøkte seg så som filosofilærer på sitt hjemsted, men kom på kant med herskeren der, og en gang mellom 530 og 520 f.kr. slo han seg ned i Crotone i Syd-Italia, der han startet en skole og grunnla et religiøst og filosofisk brorskap.

Den tok etter hvert makten i byen, men ble litt etter 510 jaget ut, og flyktet til en naboby kalt Meta Pont. Pythagoras døde visstnok etter at huset hans ble satt fyr på.

Hans tanker fikk innflytelse på det meste av antikkens filosofi, mange og ulike filosofiske skoler har regnet seg som etterfølgere til Pytagoreerne. Sekten var meget hemmelighetsfull, medlemmene hadde ikke lov å fortelle om dens ritualer og kunnskaper til utenforstående.

Pythagoras og hans elever renset sjelen gjennom ritualer og symboler, musikk, ved spesielt kosthold (de var vegetarianere, og spiste dessuten ikke bønner), med meditering og filosofering, blant annet naturfag (fysikk) og matematikk. Mye var som sagt inspirert av egyptisk og babylonsk visdom.

Pythagoras gitar.

Pythagoras forsket på musikk.

Pythagoras og pythagoreerne forsket på musikk – det var en av de matematiske vitenskaper (Quadrivium).

Pytagoras, som beviste at a² +b² =c² for rettvinklede trekanter, mente at musikk var av kosmisk og guddommelig opprinnelse på grunn av sine matematiske egenskaper.

Han fant ulike svingetall for ters, kvint og kvart, som han mente tilsvarte planetenes innbyrdes posisjoner. Pythagoras forsket (matematisk) på intervaller og skalatyper, og utviklet en påvirkningslære. Pythagoras og gjorde eksperimenter og fant ut at tonen en note spilles i på en gitar er avhengig av:

  • Lengden av strengen.
  • Spenningen av strengen.
  • Materialet strengen er laget av.

pythagoras tre

Pythagoras mente at hele universet var musikalsk. Han mente også at planetene i vårt solsystem utstråler sin unike lyd-vibrasjon og alt på jorden kunne bli tildelt en av disse syv frekvenser. Vi har 7 noter i den musikalske skala, det er 7 farger i regnbuen og det er 7 primære organ i kroppen.

Pythagoras lærte oss at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon, og desto nærmere ens bevissthet er kilden, desto høyere frekvens vil man ha.

Han trodde på svingningene  og det et syngende/klingende univers av harmoniske planeter og harmonisering av menneskesjelen med den kosmiske balanse – gjennom musikk.

Pythagoras lærte mennesker å fokusere på rene, matematisk presise toner som beroliger og lyser opp sinnet.
 Sfærenes musikk blir sett på som den kosmiske musikalsk skala, men glemt ble den tilhørende åndelige geometrien.
Dagens musikk er mer underholdning eller distraksjon og glemt er kunsten å skape ren og harmonisk musikk.
Vi lærer tonenøkler og skalaer og å stemme instrumenter, men ikke hvordan man hever frekvenser med instrument og sang.

I tidligere tider bruke man matematisk harmoniske toner til å aktivere den opprinnelige DNA malen, hjertet og gralens sang. Det var stemmen og sinnet som måtte samstemmes for at en skulle kunne fly gjennom universet. Denne sangen uttrykkes ikke med ord, men med frekvenser.

Den opprinnelige harmoniske musikken er ikke helt frakoblet i mennesket, da kunne vi ikke eksistert, men er på en måte litt slått av, frem til vi klarer å holde mer lys (bevissthet).

Sfærenes musikk blir derfor en aktiverings-prosess med den tonale, harmoniske oktav og de viktige geometriske strukturer som da kan strømme gjennom og aktiveres jordens- og menneskets sovende DNA-tråder med egenskaper som finnes i den opprinnelige guddommelige mal.


Matematiske forhold mellom Solen, Jorden og Venus.

Han underviste i de matematiske sammenhengene mellom de sju tonene i skalaen, og lærte at de psykiske virkningene av tonene henger sammen med frekvensene til de sju fargene i regnbuen og med de sju astrologiske planetene.

Hvert himmellegeme skaper sin egen lyd, og summen av disse lydene er sfærenes musikk, som mennesket kan lære seg til å oppfatte og samstemme seg med.

Han lærte sine tilhengere hvordan de kunne helbrede både fysiske og psykiske lidelser ved hjelp av musikk.

Hans  musikkteorier har  gjenklang helt til vår tid, i likhet med Pythagoras tripler/ trekant.»Riktig musikk» skaper gode mennesker, og man må holde seg unna feil musikk fordi musikk skaper harmoni.

Matematikeren

Pytagoreerne mente at tilværelsens innerste vesen kunne uttrykkes i tall. «For Pythagoras var matematikk  en bro mellom den synlige- og usynlige verdenen.  Pythagoras mantra var setningen ”Alt er tall”.  Planetene var ikke tilfeldig plassert; avstanden og hastigheten svarte til harmoniske tallproporsjoner.

16+9=25

Pytagoras teori sier:  Arealet av kvadratet utspent av hypotenusen i en rettvinklet trekant er lik summen av arealene til kvadratene utspent av katetene.

Enkelt forklart: Hvis trekanten har en rett vinkel på 90°,  og du lager en firkant på hver av de tre sidene, så tar den største firkanten nøyaktig like stor plass som de to andre mindre firkantene.

Dette kan skrives slik:

 a2 + b2 = c2

Læresetningen hadde stor esoterisk betydning for Pythagoras. I den ideelle trekanten der sidene har forholdet  3 : 4 : 5, representerer 3,4 og 5:

  • 3 –  den trefoldige sjel
  • 4 – den firfoldige materien
  • 5 –  mennesket
Pythagoras og tallet 10

Tallrekkefølgen 1, 2, 3 og 4 hadde sin spesielle symbolske betydning for Pythagoras.

Pythagoras «Tetractys»

Tallene 1,2,3 og 4 bygger en pyramide. Pythagoras mente at tallet 4 rommet den evige naturs kilde, dette fordi ved å summere tallene fra 1 til 4 får man 10, et symbol på verdensaltet.  Tallrekkefølgen 1, 2, 3, 4 uttrykte selve skapelsens hemmelighet, fordi de representerte henholdsvis punktet, linjen, flaten og kuben.

Samme matematiske mønster fant han igjen i skalaens struktur som utgjør musikkens vesen fordi den lå til grunn for de tonale harmonier som hele universets struktur bygger på. Det var denne oppdagelsen som førte til pythagors lære om sfærenes musikk.

Pythagoreerne lærte at himmellegemene roterer omkring senteret i bestemte forhold, og fordi det eksisterer et bestemt aritmetisk forhold mellom dem, skaper de musikk. Himlenes bevegelser blir til en harmoni, og å finne og å utvikle tallharmoniene er verdens mål.

I geometrien var pytagoreerne også opptatt av den regulære femkanten og av den fem takkete stjernen, pentagrammet, som de fem diagonalene i femkanten danner. De skal ha brukt den som et kjennetegn eller en maskot.

Sagnet sier at han som oppdaget det, Hippasos, ble druknet. Pythagoras doktriner ble vel voktet av hans tilhengere, og etter hans død klarte man å redde en god del av hans arbeider.

Pythagoras kopp og toalettet.

Pythagoras kopp.

Pythagoras er kanskje mest kjent for den pythagoreiske læresetning, men det dras også sammenhenger mellom dagens moderne toalett og Pythagoras’ kopp.Pythagoras hadde lenge sett seg lei på studentenes overdrevne forbruk av vin. For å tøyle deres grådighet konstruerte han en kopp som var slik at hvis den ble fylt over et bestemt nivå, rant all vinen ut gjennom bunnen av koppen og ned i fanget til den grådige.

Dette skulle oppdra studentene til måtehold. Denne spesielle «sølekoppen» fikk senere navnet Pythagoras kopp, og er fortsatt å få på Samos.

Heverteffekten.

Når væsken fyller koppen slik at nivået er høyere enn det innvendige røret, vil væsken renne over kanten av røret og ut gjennom bunnen av koppen.

Vekten av væsken i røret vil trekke med seg innholdet i koppen, og stopper ikke før det kommer luft inn i røret når koppen er tom. Dette kaller vi heverteffekten.

Hva har så dette med vannklosettet å gjøre? Om du har sett bakerst og nederst på et vanlig vannklosett så ser det ut som om avløpsrøret gjør en S-sving før det forsvinner ned i gulvet. Dette har flere hensikter.

Først og fremst vil en gjerne hindre at det kommer vond lukt opp gjennom avløpsrøret.

Idet vannet strømmer ned i toalettskåla, renner det over kneet bakerst i avløpet og det skapes en hevertvirkning som drar med seg innholdet i doskåla ned i kloakken, akkurat som i Pythagoras’ kopp.

En slik «vannpropp» eller vannlås som det også kalles, hindrer den vonde lukta i å komme ut i rommet. I tillegg vil en at innholdet i doen skal renne fort ut når det åpnes for vannstrømmen fra cisternen.

Legen Pythagoras

Pythagoras grunnla også det første senter for vitenskapelig medisin i den greske kolonien Kroton i Sør-ltalia.

Her ble det gamle båndet mellom religion og medisin løsnet av Pythagoras og en gruppe filosofleger. De satte opp følgende forutsetninger for god helse: et regelmessig levesett, en sunn diett og bekjennelse til deres filosofi.

Denne filosofien var basert på tallkunnskap og på at det måtte være en balanse mellom de fire elementene ild, vann, jord og luft og de fire egenskapene kald, våt, varm og tørr. Sykdom ble sett på som en forstyrrelse av denne balansen i fysis (naturen).

Hippokrates sies å ha lagt gunnlaget for medisinsk etikk og det moderne, naturvitenskapelige syn på medisinen. Det stilles allikevel spørsmål om det var Hippokrates som egentlig skrev denne eden, fordi filosofien som kommer til uttrykk er mest forenelig med pytagoreernes filosofi.

Den Hippokratiske Ed

Eden leger skriver under på den dag i dag.

Det stilles spørsmål om det var Hippokrates som egentlig skrev denne eden, fordi filosofien som kommer til uttrykk er mest forenelig med pytagoreernes filosofi.

Så dagens leger skriver egentlig under på at  de f.eks. ikke skal operere hjertet når månen står i Løvens tegn. Dette fordi Løvens tegn styrer bl.a. hjertet, og fordi det lettere oppstår komplikasjoner.

Man får situasjoner som at operasjonen var vellykket, men pasienten døde. Man skal operere en finger, og får komplikasjoner eller dør fordi månen f.eks. står i tvillingene tegn som styrer skjelettet.

I oldtiden var astrologi og astronomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de dengang visste at mennesket er et uttrykk for – og en del av kosmos.

Den Greske filosofen Plato (ca. 429-346 før Kristus) som i dag sees på som en av de store «tenkerne», kan takke Pythagoras og hans lære for mye av sin suksess.

Pythagoras kalles "Numerologiens far".
Pythagoras kalles «Numerologiens far».

Numerologen Pythagoras

Numerologi er basert på Pythagoras tallforskning og tanken om reinkarnasjon.

Det finnes flere forskjellige numerologiske systemer.  Pythagoras studerte både kabbalah og de matematiske systemene til esserne, araberne, druidene, fønikerne og egypterne. Resultatet av hans studier er Pythagoras numerologi.

Pythagoras mente at den synlige verden er et uttrykk for tall og tallforhold, og at tall utgjør kjernen i tilværelsen. Han mente at alle tall hadde usynlige åndelige unike egenskaper. Om man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ville man forstå vedkommendes egenskaper og liv.

numerologi-hva-erNår en sjel bestemmer seg for å bli legemliggjort eller født inn i den fysiske virkelighet, velger den å samordne seg med spesielle vibrasjonsfrekvenser som bestemmes ut fra tallene som fremkommer i fødselsdato og i fødselsnavnet. Kodene til ditt liv har du valgt selv, men det har du ”glemt.”

Fødselsnavn og fødselsdato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over. Dataene som er «lagret» i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på.

Etter hvert som du utvikler deg og implementerer nye ”segl” eller geometriske figurer (tall) vil din tro endres og din bevissthet utvikles. Tallene som fremkommer i en Numerologisk analyse avslører blant annet når slike endringer finner sted.  En Numerologisk analyse avslører hvem du er og gir deg konkrete råd om hvordan du bør gå frem for å få mest mulig ut av periodene du går gjennom.

Forfattet av:  Åse Karin Steinsland

Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.
Klikk på bildet for å bestille eller lese mer om analysens innhold.

Kilder: