Pythagoras arv.

Filosofen, musikeren, musikkforskeren, astronomen, matematikeren, legen og vitenskapsmannen Pythagoras.

Oppdatering april 2018, nærmer de seg et vitenskapelig gjennombrudd?

Kan lyd påvirke hvordan våre gener virker? 

Masahiro Kumeta ved Kyoto-universitetet har ledet et forskningsprosjekt. I januar 2018 ble det lagt ut en interessant artikkel på «Science Daily».

Den handler om at de har funnet ut at lydstimulering fører til spesifikke og forskjellige genetiske responser i kroppens celler. De skal fortsette med sine eksperimenter og er sikker på å avdekke mer om dette «nye» forholdet mellom liv og lyd.

Så nytt er det vel egentlig ikke. Det har passert 2500 år siden Numerologiens far, Pythagoras forklarte at hele universet var lyd/musikk og lærte bort kunnskapen om hvordan hvert enkelt individ var en særegen toneart/vibrasjon. Det blir spennende å se hva de finner ut videre. Artikkelen finner du på her.


Selv om Pythagoras i dag er mest kjent på grunn av den matematiske arven han etterlot seg, var han mye mer enn en filosof og matematiker. Han var også grunnlegger av en åndelig kult m/stor politisk innflytelse.

John Burnett omtaler Pythagoras som ”en av verdens største menn”  og hevder den Pythagoreiske bevegelse var en ytterst betydningsfull vitenskapelig bevegelse. Han hevder  Pythagoras må tilskrives æren for det hele, for som han sier

”alle større fremskritt i menneskelig tenkning har berodd mer på enkeltindivider enn skolers kollektive innsats”.

At Pythagoras kalles Numerologiens far er en sannhet som trenger modifikasjoner. Nye arkeologiske funn avslører at alt fra Pythagoras teori til utenomjordisk besøk, anti-gravitasjonsteknologi, stjerneportaler m.m. fantes lenge før Pythagoras tid. Både de gamle babylonerne, kineserne og helt sikkert flere eldre kulturer kjente til og brukte setningen.

Hvem Pythagoras kan takke har vi ikke nok kunnskap om, men de gjør stadig nye funn som belyser vår fjerne fortid. Dette kan du lese mer om i andre artikler. 

Uansett, artikkelen skal handle om arven etter Pythagoras og han var en svært så travel mann. Som ung reiste han mye. Han studerte religion, filosofi, naturfag og matematikk. Blant annet skal han ha bodd og studert noen år i et tempel i Egypt, han var også tid i Mesopotamia (nå Irak). Pythagoras er mest kjent for sin læresetning, men vi har også mye annet å takke han for.

Pythagoras, den første filosof.

Det var Pythagoras som fant opp filosofien. Ordet kommer av det greske ”Philosophia”. ”Philos” og betyr vennskap. Ordet ”Sophia” betyr visdom. En filosof kan sies å være en som er venn med visdom, og som i tanke og handling har erklært troskap overfor livet og virkeligheten.

Pythagoras søkte etter dypere prinsipper bak tilværelsen og mente de hadde avgjørende konsekvenser for menneskets livsførsel. Filosofi handler om å la virkeligheten tale. For Pythagoras og senere filosofer var filosofi redskapet som legitimerte alle de andre vitenskapene og rettet dem inn mot et felles mål, en samlet virkelighetsforståelse.


pytjes

Pythagoras/ Jesus-koblingen

Pythagoras ble født en gang mellom år 590 og 570 f. Kr., og vokste opp på øya Samos i Egeerhavet .Det finnes mange forskjellige historier vedrørende Pythagoras fødsel – noen trodde han var Gud i menneskelig kropp.

Pythagoras fødsel og historiene rundt  han har mange likhetstrekk med Jesus fødsel.  Begge ble trodd å være av himmelsk opprinnelse.Guden Apollo ble sagt å være Pythagoras far. Han husket også noen av sine tidligere liv, blant annet som Aethalides, Hermes sønn.

Både Jesus og Pythagoras ble født i dagens Syria, begges fødsel ble profetert, og begge ble født da foreldrene var på reise. Dette er dagens Midtøsten, og stedet rommer en rekke hemmeligheter som har vært årsak til mange kriger opp gjennom tidene, og er det fortsatt den dag i dag.

Pythagoras ble kjent som Guds sønn, og man trodde han hadde guddommelige evner – i likhet med Jesus. 

Begge var også og studerte i Egypt. I Bibelen kan vi lese historien hvor Jesus mirakuløst hjelper disiplene med å få garnet fullt i 153 fisker. (Johannesevangeliet (21:11). Visste du at denne ”overnaturlige” gjerningen ble først utført av Pythagoras 600 år tidligere?

Historien ble nedskrevet av Porfyrios som var elev av Plotin, og Plotin mannen som oppfant nyplatonismen. Det er altså sterke indikasjoner på at Jesus mirakel med fiskene antas å være en kodet referanse til den pytagoreiske tro.  Jesus disipler og Jesus selv var kjent som ‘menneskefisker’. Begge historiene forteller om fiskere, garnet, fisken, og tallet 153.

Bildet  «Pythagoras and the fishermen».

Hvorfor tror du Pavens ring kalles «Fisker-ringen»?

I de første 300 årene av vår tidsregning så var ikke symbolet på kristendommen et kors, men en fisk. Alle nye paver får en ny ring. Motivet er alltid St. Peter som fisker fra en båt. Pavens navn på latinsk er skrevet med opphøyde bokstaver rundt. Seglet er ikke lenger i bruk til autentisering av dokumenter, men elementer av tradisjonen har holdt seg, og fiskerringen brukes av paven den dag i dag.

Fiskerringen

Tilbake til Pythagoras. Han forsøkte seg som filosofilærer på sitt hjemsted, men kom på kant med herskeren. Mellom 530 og 520 f. kr. slo han seg ned i Crotone i Syd-Italia hvor han startet en skole og grunnla et religiøst og filosofisk brorskap. Han ble senere jaget, og flyktet til en naboby kalt Meta Pont.

Det er usikkert hvordan han døde, noen sier han døde etter at huset hans ble satt fyr på. Senere fikk filosofien innflytelse på det meste av antikkens filosofier, og mnge forskjellige filosofiske skoler regnet seg som etterfølgere til Pytagoreerne. 

Pythagoras og hans elever renset sjelen gjennom ritualer og symboler, musikk, de var  vegetarianere. De drev med meditasjon og filosofi, naturfag (fysikk) og matematikk.


Pythagoras gitar.

Musikkforskeren

Pythagoras og pythagoreerne forsket på musikk – det var en av de matematiske vitenskaper (Quadrivium).

Pytagoras beviste a² +b² =c² og mente også at  musikken var av kosmisk og guddommelig opprinnelse på grunn av musikkens matematiske egenskaper.

Han fant ulike svingetall for ters, kvint og kvart, som han mente tilsvarte planetenes innbyrdes posisjoner. Pythagoras forsket (matematisk) på intervaller og skalatyper, og utviklet en påvirkningslære. Pythagoras og gjorde eksperimenter og fant ut at tonen en note spilles i på en gitar er avhengig av:

  • Lengden på strengen, spenningen i strengen og materialet strengen er laget av.

pythagoras tre

Pythagoras mente at hele universet var musikalsk. Han mente planetene i vårt solsystem har sin unike lydvibrasjon, og at alt på jorden kunne tildeles en av disse 7 frekvensene.  Vi har 7 noter i den musikalske skala, det er 7 farger i regnbuen og det er 7 primære organ i kroppen.

Pythagoras lærte oss at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon.

Pythagoras delte vitenskapen om tall inn i 4 grener. 

  • Aremetikk – Tall i seg selv.
  • Geometri – Tall i rom.
  • Musikk og toner – Tall i tid.
  • Astronomi – Tall i tid og rom.

Han trodde på et syngende/klingende univers og at man kunne harmonisere menneskesjelen med den kosmiske balanse, gjennom musikk.

Pythagoras lærte mennesker å fokusere på rene, matematisk presise toner som beroliger og lyser opp sinnet. Sfærenes musikk blir sett på som den kosmiske musikalsk skala, men glemt ble den tilhørende åndelige geometrien.
Dagens musikk er mer underholdning/distraksjon. Glemt er kunsten å skape ren og harmonisk musikk. Vi lærer tonenøkler og skalaer og å stemme instrumenter, men ikke hvordan man hever frekvenser med instrument og sang.

I tidligere tider bruke man matematisk harmoniske toner til å aktivere den opprinnelige DNA malen, hjertets- og gralens sang. Stemmen og sinnet måtte samstemmes for at en skulle kunne fly gjennom universet. Sangen uttrykkes ikke med ord, men med frekvenser.

Den opprinnelige harmoniske musikken er ikke helt frakoblet i mennesket, da kunne vi ikke eksistert. Den er på en måte litt slått av frem til vi klarer å holde mer lys (bevissthet).

Sfærenes musikk blir derfor en aktiveringsprosess med den tonale, harmoniske oktav Viktige geometriske strukturer kan da strømme gjennom og aktivere jordens- og menneskets sovende DNA-tråder med egenskaper som finnes i den opprinnelige guddommelige mal.


Matematiske forhold mellom Solen, Jorden og Venus.

Han underviste i matematiske sammenhenger mellom de 7 tonene i skalaen, lærte at de psykiske virkningene av tonene henger sammen med frekvensene til de sju fargene i regnbuen og med de sju astrologiske planetene.

Hvert himmellegeme skaper sin egen lyd, og summen av disse lydene er sfærenes musikk, som mennesket kan lære seg til å oppfatte- og samstemme seg med.

Han lærte sine tilhengere hvordan de kunne helbrede både fysiske og psykiske lidelser med musikk. Hans musikkteori gir gjenklang helt til vår tid, i likhet med Pythagoras tripler/ trekant. «Riktig musikk» skaper gode mennesker, og man måtte holde seg unna feil musikk.


Matematikeren

Pytagoreerne mente at tilværelsens innerste vesen kunne uttrykkes i tall. «For Pythagoras var matematikk broen mellom den synlige- og usynlige verdenen. Pythagoras mantra var setningen ”Alt er tall”.  Planetene var ikke tilfeldig plassert; avstanden og hastigheten svarte til harmoniske tallproporsjoner.

16+9=25

Pytagoras teori sier:  Arealet av kvadratet utspent av hypotenusen i en rettvinklet trekant er lik summen av arealene til kvadratene utspent av katetene.

Enkelt forklart: Hvis trekanten har en rett vinkel på 90°,  og du lager en firkant på hver av de tre sidene, så tar den største firkanten nøyaktig like stor plass som de to andre mindre firkantene.

Dette kan skrives slik:

 a2 + b2 = c2

Læresetningen hadde stor esoterisk betydning for Pythagoras. I den ideelle trekanten der sidene har forholdet  3 : 4 : 5, representerer 3,4 og 5:

  • 3 –  den trefoldige sjel
  • 4 – den firefoldige materien
  • 5 –  mennesket
Pythagoras og tallet 10

Tallrekkefølgen 1, 2, 3 og 4 hadde sin spesielle symbolske betydning for Pythagoras.

Pythagoras «Tetractys»

1,2,3 og 4 bygger en pyramide. Pythagoras mente at 4 rommet den evige naturs kilde. Det fordi ved å summere tallene fra 1 til 4 får man 10, et symbol på verdensaltet. Tallrekkefølgen 1, 2, 3, 4 uttrykte skapelsens hemmelighet, fordi de representerte punktet, linjen, flaten og kuben.

Samme matematiske mønster fant han igjen i skalaens struktur som utgjør musikkens vesen. Den ligger bak tonale harmonier som hele universets struktur bygger på. Det var denne oppdagelsen som førte til hans lære om sfærenes musikk.

Pythagoreerne lærte at himmellegemene roterer omkring senteret i bestemte forhold, og fordi det eksisterer et bestemt aritmetisk forhold mellom dem, skaper de musikk. Himlenes bevegelser blir til en harmoni, og å finne og å utvikle tallharmoniene er verdens mål.

I geometrien var pytagoreerne også opptatt av den regulære femkanten og av den fem takkete stjernen, pentagrammet, som de fem diagonalene i femkanten danner. De skal ha brukt den som et kjennetegn eller en maskot.

Sagnet sier at han som oppdaget det, Hippasos, ble druknet. Pythagoras doktriner ble vel voktet av hans tilhengere, og etter hans død klarte man å redde en god del av hans arbeider.

FASTE, TALLET 40 & TRANSFORMASJON AV BEVISSTHET. Pythagoras vei til opplysning. (A)


Pythagoras grådighetskopp og toalettet.

Pythagoras kopp.

Pythagoras er kanskje mest kjent for den pythagoreiske læresetning, men det dras også sammenhenger mellom dagens moderne toalett og Pythagoras’ kopp.

Hvilken oppfinnelse er det som redder flest liv i verden i dag? De fleste vil kanskje tenke vaksiner eller penicillin, men faktisk så er det toalettet som kan krediteres for å forhindre flest dødsfall. 

Nesten 50 sykdommer (mest kjent er dysenteri, kolera og tyfus) spres gjennom menneskelig avføring, og det er spyle-toalettet som forhindrer spredningen, en innretning de fleste i dag tar for gitt. Så hva har det med Pythagoras å gjøre?

Vel, Pythagoras hadde lenge sett seg lei på studentenes overdrevne forbruk av vin. For å tøyle grådigheten, konstruerte han en kopp som fungerte slik at hvis den ble fylt over et bestemt nivå, rant all vinen ut gjennom bunnen og ned i fanget til den grådige. Dette skulle oppdra studentene til måtehold. Denne spesielle koppen fikk senere navnet Pythagoras kopp.

Toalettet  & hevert-effekten.

Når væsken fyller koppen slik at nivået står høyere enn i det innvendige røret, vil væsken renne over kanten av røret og ut gjennom bunnen av koppen. Vekten av væsken i røret vil trekke med seg innholdet i koppen, og stopper ikke før det kommer luft inn i røret når koppen er tom. Dette kaller vi  i dag heverteffekten.

Hva har så dette med vannklosettet å gjøre?

Bakerst og nederst på et vannklosett ser det ut som om avløpsrøret gjør en S-sving før det forsvinner ned i gulvet. Dette har flere hensikter.

Først og fremst hindrer det  vond lukt opp gjennom avløpsrøret. Idet vannet strømmer ned i toalettskåla, renner det over kneet bakerst i avløpet og det skapes en hevertvirkning som drar med seg innholdet i doskåla ned i kloakken, akkurat som i Pythagoras’ kopp.


Legen Pythagoras

Pythagoras grunnla også det første senter for vitenskapelig medisin i den greske kolonien Kroton i Sør-ltalia.

Her ble det gamle båndet mellom religion og medisin løsnet av Pythagoras og en gruppe filosofleger. De satte opp følgende forutsetninger for god helse: et regelmessig levesett, en sunn diett og bekjennelse til deres filosofi.

Denne filosofien var basert på tallkunnskap og på at det måtte være en balanse mellom de fire elementene ild, vann, jord og luft og de fire egenskapene kald, våt, varm og tørr. Sykdom ble sett på som en forstyrrelse av denne balansen i fysis (naturen).

Hippokrates sies å ha lagt gunnlaget for medisinsk etikk og det moderne, naturvitenskapelige syn på medisinen. Det stilles allikevel spørsmål om det var Hippokrates som egentlig skrev denne eden, fordi filosofien som kommer til uttrykk er mest forenelig med pytagoreernes filosofi.

Den Hippokratiske Ed

Eden leger skriver under på den dag i dag.

Det stilles spørsmål om det var Hippokrates som egentlig skrev denne eden, fordi filosofien som kommer til uttrykk er mest forenelig med Pytagoreernes filosofi.

I oldtiden var astrologi og astronomi en del av lege-vitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de visste at mennesket er et uttrykk for- og en del av selve kosmos.

Leger skriver under på en lege-ed, at de f. eks. ikke skal operere hjertet når månen står i Løvens tegn. Det fordi Løvens tegn styrer bl.a. hjertet, og det kan lettere vil oppstå komplikasjoner. Man får situasjoner som at operasjonen var vellykket, men pasienten døde. 

Visste du at den greske filosofen Plato (ca. 429-346 før Kristus) som i dag sees på som en av de store tenkerne kan takke Pythagoras og hans lære for mye av sin suksess?


Numerologen Pythagoras

Pythagoras lærte oss også at hvert individ var en særegen toneart/vibrasjon.

Numerologi er basert på Pythagoras tallforskning og tanken om reinkarnasjon. Det finnes flere forskjellige numerologiske systemer. Pythagoras studerte både kabbalah og de matematiske systemene til esserne, araberne, druidene, fønikerne og egypterne. Resultatet av disse studiene er Pythagoras numerologi.

Han mente vår synlige verden er et uttrykk for tall og tallforhold, at tall utgjør kjernen i tilværelsen og at alle tall hadde usynlige åndelige unike egenskaper.

Om man kjente til hvilke tall som dannet en persons energi, kunne man forstå personens egenskaper og liv.

Når en sjel bestemmer seg for å bli legemliggjort eller født inn i den fysiske virkelighet, velger den å samordne seg med spesielle vibrasjonsfrekvenser som bestemmes ut fra tallene i fødselsdato og i fødselsnavn. Kodene velger vi selv, men det har vi glemt. Dataene lagret i våre fødseldata bærer i seg kodene hele livet bygges på.


Forfattet av:  Åse Karin Steinsland

Kilder: