NUMEROLOGI I BIBELEN OG TALLET 153

Det mystiske tallet 153

0
1583

30.04.2020, Gjesteartikkel av Lars Michael Næss.

I tillegg til den åpne kristendommen som kirken forvalter, har det eksistert en kristendom i det skjulte siden Jesu tid.

Kristne brorskap som har gitt viktige impulser til kulturutviklingen. Kirken har for det meste ikke visst om dette. Dette var hemmelige kristne fellesskap som forvaltet en hemmelig innsikt i evangeliene, og som ikke ble korrumpert av maktforholdene i samfunnet som omga dem. Denne læren er blitt kalt esoterisk (esoterisk = indre) i motsetning den eksoteriske (eksoterisk = ytre) som er kirken og en kristendom åpen for alle. Bibelen er full av tall-festelser. Teologene mener å forstå dem alle bortsett fra ett tall: tallet 153 i siste kapittel av Johannesevangeliet.

Johannesevangeliet forteller:

Det er morgen ved Tiberias-sjøen. Simon Peter, Johannes og noen andre av disiplene har vært ute hele natten og fisket uten å få noe. Da ser de Jesus stå på stranden.

«Dere har vel ikke noe fisk», sier han til dem. «Nei», svarer de. «Kast noten ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk.» De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp, så mye fisk hadde de fått. Simon Peter trakk garnet i land. Garnet var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt.

Opp gjennom kirkens 2000-årige historie har ingen fått bred støtte for en symbolsk forklaring av antallet 153 fisk i Johannesevangeliet. Teologen DA Carson diskuterer noen teorier og antyder at «Hvis evangelisten har en viss symbolikk i tankene knyttet til tallet 153, har han gjemt det godt.»

Det er allment akseptert at tallene i Bibelen ikke er tilfeldig valgte tall, men er tall som har en særlig betydning. For eksempel er sju-tallet et tall for det hellige og det fullkomne. Tallet assosieres med Gud (G=den 7. bokstaven i alfabetet).

Så kan man spørre seg: Har alt som har med sju-tallet å gjøre en betydning? Peter spør Jesus: «Hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?». «Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!» Her nevner Jesus sju-tallet tre ganger (i numerologien tar vi bort nullene). Hvorfor det? Hvorfor svarer ikke Jesus at vi skal tilgi så mange ganger at vi ikke kan telle dem?

Og hvis vi tar ham bokstavelig, skal vi slutte å tilgi etter 70×7=490 ganger? Dette gir ikke mening. Det som derimot gir mening, er at Jesus nevner 7-tallet tre ganger. I numerologien er 7 7 7 tallet for trinnvis åndelig utvikling, for guddommelig fullendelse og for dommens dag. Den åpenbare betydningen er: Sett ikke noen grense for hvor mange ganger du vil tilgi din bror! I tillegg til dette et det en skjult betydning: La tilgivelse være del av åndelig utvikling og renselse som bringer det hellige inn i livet ditt, og du kan svare for deg på dommens dag! [1]

Himmelrikets hemmeligheter var ikke gitt alle

Johannes avslutter sitt evangelium med å si: «Det er denne disippelen som vitner om alt dette og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitneutsagn er sant. Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives». Johannes viser her at han vet mye mer enn det han har skrevet ned.

Johannes var en innviet. Hvis man holder seg til Bibelen, er det et faktum at himmelrikets hemmeligheter ikke var gitt alle. Guds plan er skrevet inn i stjernehimmelen.

Disiplene fikk en omfattende undervisning. Dette vises i lignelsen om såmannen. En viktig lignelse som Jesus fortalte til mengden som samlet seg omkring ham: Såmannen sår ut kornet. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, noe falt blant tornebusker og noe falt i god jord. Etterpå kom disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser?» Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem er det ikke gitt» (Matteus 13, 11). Deretter forklarer han dem lignelsen.

Nå tilgjengelig for alle

Vi lever i en tid hvor dette skillet ikke lenger har gyldighet. For den hemmelige læren er tilgjengelig for alle som søker den, uavhengig av de hemmelige broderskapene som tidligere forvaltet denne. Rudolf Steiner blant flere, har gjennom bøker og foredrag redegjort for innholdet i den esoteriske kristendommen. Hemmelige selskaper som forvaltere av esoterisk visdom har derfor mistet all berettigelse. At numerologi hører med i den tidligere hemmelige læren kommer til uttrykk i tallet 153.

Numerologien har altså delvis hørt til det okkulte, (okkult betyr skjult), men er nå en åpen lære som enhver kan forholde seg fritt til. Numerologien handler om åndelige lovmessigheter som kan tjene både gode og onde formål.

Matematiske egenskaper ved tallet 153

153=17 x 9

Tverrsum: 1+5+3 = 9

Sum divisorer: 1+3+9+17+51+153 = 234. Tverrsum 9

Kvadratet av 153: 153 x1 53 = 23409. Tverrsum 9

Kuben av 153: 153 x 153 x 153 = 3581577. Tverrsum 9

Summen av tallene fram til 17: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153

Vi ser her at tallene 9 og 17 er viktige tall knyttet til tallet 153.

Numerologisk er 153 et spesielt potent tall!

Se på bildet ovenfor. I hellig geometri er tallet 1 representert med en sirkel. 1+1=2 og symbolet med 2 sirkler koblet til hverandre hvor det skapes et 3. rom i sentrum kalles Vesica Piscis. Rommet i midten kalles «Mandorla»eller Fiskens mål og representerer tallet 153.

Fisken var symbolet for de første kristne, derfor kalles pavens ring «Fisker-ringen». Korset så de på som et grusomt torturinstrument.

Tverrsum: 1+5+3 = 9. Tallet 9 er forbundet med idealisme, initiativ, handling, gjennombrudd, sannhet og mot. 9 er tallet for universell kjærlighet og nestekjærlighet, men også humanisme, brorskap, medfølelse, tilgivelse og generøsitet. Det å hjelpe andre og forbedre verden. Tallet 9 besitter alle andre talls kvaliteter. Den kreative kraften i tallet 3 er tredoblet (3+3+3=9). Som det siste tallet i rekken er 9 tallet for avslutninger, men også for nye begynnelser. 9 er tallet for Den hellige ånd, dens kraft, dens gaver og dens virke.

Det er 9 åndens frukter: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

17 er tallet for seier!

Det mest markerte trekket ved tallet 153 er at det er 17 gjentatt 9 ganger. Eller sagt på en annen måte; 17 er gjentatt gjennom hele tallrekken opp til 9. Dette gjør 153 til et ekstra potent tall med hensyn til hva 17-tallet uttrykker.

Jødene på Jesu tid var opptatt av tallene og tallkvalitetene. De nummererte de 22 bokstavene i sitt alfabet, og ga hver bokstav en spesiell betydning. For dem var 17-tallet spesielt fordi det representerte betydningsfulle innslag i deres religion og historie.

I første mosebok fortelles det om hvordan Noah seiret over storflommen. «Den syttende dagen i den sjuende måneden ble arken stående på Ararat-fjellene».

Viktigst her er imidlertid Førstegrødens høytid, som begynte den 17. dagen i vårmåneden Nisan, (den første måneden i jødenes kalender).

«Herren sa til Moses: Tal til israelittene og si til dem: Når dere kommer inn i det landet jeg vil gi dere, og skjærer kornet der, da skal dere gå til presten med det første kornbåndet dere har skåret. Han skal svinge det for Herrens ansikt så dere kan vinne velvilje. Dagen etter sabbaten skal presten svinge kornbåndet. Den dagen dere svinger kornbåndet, skal dere bære fram et årsgammelt lam uten feil som brennoffer for Herren og grødeofferet som hører til. … Dette skal være en evig forskrift for dere gjennom alle slekter, hvor dere enn bor.» (3. Mos 23, 9-14)

Å seire over døden er den største av alle seire!

Selv om det er noe uenighet om tidfestingen av Jesu oppstandelse, er det godt belegg for å anta at Jesus stod opp fra de døde 17. Nisan, den første dagen i høytiden for førstegrøden. Hans oppstandelse var som et svinge-offer vist for Faderen som førstegrøden av høsten ved tidens ende. Apostelen Paulus sa det slik:

«Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til.» (1. Korinter 15: 20-23)

Det hebraiske ordet Pesach betyr å passere, å unnta eller skåne. I påsken, som begynte med slaktingen av påskelammet den 14. Nisan, feiret Israel-folket sin befrielse fra slaveri under faraoene og dets dramatiske utvandring fra Egypt. I Det nye testamentet er offerlammet og lammets blod et sentralt symbol på Jesu offergjerning på korset. Akkurat som ødeleggeren «passerte» hvert hjem som er beskyttet av lammets blod, slik vil Gud «passere», ikke utføre dom over alle troende som er beskyttet av lammets blod. Dette kalles frelse.

Jesus på korset

Jødene regnet dagen fra solnedgang til solnedgang. Bibelen forteller at Jesus sto opp på den tredje dagen. På dagtid 14. Nisan, skjærtorsdag ble påskelammet slaktet. Etter solnedgang, 15. Nisan, fortsatt skjærtorsdag, ble påskemåltidet spist.  Langfredag 15. er den første dagen. Langfredag 16. etter solnedgang er den andre den andre, og lørdag etter solnedgang er den tredje. Den 17. Nisan begynte altså etter solnedgang på lørdagen da høytidssabbaten var over, og varte til solnedgang søndag. Disiplene fant graven tom søndag morgen som fortsatt var den 17. Nisan. Disiplene visste derfor at oppstandelsen var knyttet til tallet 17!

153 fisker – budskapet i tallet

Jesus har tidligere sagt til disiplene at han vil gjøre dem til menneskefiskere. Dette aktualiseres i det siste samværet med Jesus. De har fisket hele natten uten å få fisk. Jesus ber dem om å kaste ut nettet på høyre side av båten. Da de gjorde det, fikk de denne store fangsten. Høyre side av båten er styrbord. Jesus viser med dette at det styrende prinsippet for kristendommens utbredelse er tiltrekning. Fisken var allerede der, tiltrukket til båten!

153 er som vist, ikke et tilfeldig valgt tall, men et tall med spesielle matematiske og numerologiske egenskaper. Tallet gir kraft og retning for kristendommens utbredelse. For de innviede viste Jesus med dette tallet, at til tross for store påkjenninger, forfølgelser og nederlag, ville seierens dag komme. De var utrustet til å tåle alt og føre kristendommen fram til seier.

 Historien har vist at det nettopp gikk slik. Forfølgelsene var grusomme. Romernes maktutøvelse var spesielt voldelig. Mange led martyrdøden. Til tross for dette seiret de kristne. Men kom det en seierens dag?

Ved dette tegn skal du seire!

Keiser Konstantin den store (272-337) gjorde en endelig slutt på forfølgelsene og innførte kristendommen i hele Romerriket. I år 303 var han vitne til keiser Diokletians «store forfølgelse», den mest alvorlige og grusomme forfølgelse av kristne i romersk historie. På veien til hele keisermakten innførte Konstantin religionsfrihet i de områdene av Romerriket han hersket over. På grunn av rivalisering om makten oppsto det borgerkrig mellom Konstantin og hans tidligere medkeiser, Maxentius som fortsatte forfølgelsene av kristne.

I 312 sto det avgjørende slaget utenfor Roma. Maxentius´ organiserte styrker var dobbelt å store som Konstantins, og befant seg i lange rekker vendt mot slagmarken, med ryggen mot elven Tiber. Konstantins hær ankom marken med ukjente symboler på sine faner og soldatenes skjold. Eusebius av Cæsarea, biskopen som skrev historien over de tidlige, kristne kirkene – beskrev hvordan Konstantin klokken 12 på dagen, «så med sine egne øyne et trofé i himmelen hvor korset steg ut fra solens lys, og bar budskapet Τούτῳ Νίκα!

Oversatt fra gresk: Ved dette tegn skal du seire! Ikke bare Konstantin, men hele hæren så mirakelet. I Eusebius’ redegjørelse hadde Konstantin en drøm den påfølgende natt, hvor Jesus Kristus kom til ham med det samme himmelske tegn, og ba ham å gjøre en fane for hæren hans med dette tegnet:

 Eusebius beskrev tegnet som bokstaven Khi (Χ) lagt på tvers over bokstaven Rho (Ρ). Et symbol som representerte de to første bokstavene i den greske stavingen av ordet Christos eller Kristus. Forstått som symboler kan de to bokstavene sees som et kors som støtter opp et stående sverd. Et stående sverd er symbol for seier og erobring.

Khi er den 22. bokstaven i det greske alfabetet og Rho er den 17.  I numerologien er 22 et mestertall og tallet for det visjonære og handlekraftige. Det er tallet for å bygge og befeste noe av åndelig karakter i den materielle virkeligheten. 22/4 er en høyere svingning av bygge- og skapertallet 4. Dette er tallet for visjon og handlekraft som gjør drømmer til virkelighet. Og 17 er som vist, tallet for seier!

Konstantins seier ved dette merket spredte seg som en løpeild over hele Romerriket. Forfølgelsene av kristne tok helt slutt, og en stor blomstringstid for kristendommen fulgte.

Selve slaget ble kortvarig. Maxentius’ tropper ble brutt opp i det første angrepet under kraften av Konstantins kavaleri. De brøt rekkene og flyktet til elven. Maxentius flyktet sammen med dem og forsøkte å krysse broen, men ble dyttet av de mange flyktende soldatene ut i elven hvor han druknet.

Numerologiens betydning

Tetraden, pyramiden med ti punkter, var Phythagoras ‘ viktigste symbol.

Hva kommer det av at tall er stillet inn i slike sammenhenger som jeg har vist her? Grekeren og matematikeren Pythagoras (ca. 570 – 495 f.Kr.) regnes som grunnleggeren av numerologien. Hans mest berømte uttalelse er: Alt er tall! Med det antydet han at i en dimensjon av virkeligheten er alt tall. For at tall skal ha en spesiell kraft må de forbindes med åndskrefter.

I tradisjonell kristendom er det ikke uvanlig å sette numerologien i sammenheng med svart okkultisme. Det er riktig at onde mennesker bruker numerologi i sine ritualer, for å få makt over mennesker og sammenhenger. Men det er feil å tro at numerologien i seg selv ond. Tallenes kraft kan tjene både gode og onde formål.

Jeg har i denne artikkelen redegjort for at Gud viste sitt forsyn med de 153 fiskene. I det siste samværet Jesus hadde med disiplene ruster han dem for et framtidig virke. Med dette tallet viste han dem, at til tross for forfølgelsene og trengslene de hadde i vente, ville seierens dag en gang komme.

[1] Med dommens dag menes dommen ved jordtidens slutt. Da den gamle jord og himmel forgår, og en ny himmel og en ny jord oppstår. Åp 21.


Om forfatteren.

Lars Michael Næss har skrevet boken «Vitnet – samtaler om det åndelige i vår tid». Du finner mer om den på hans hjemmeside vitnet.no. Nedenfor flere artikler han har skrevet.

Kilder: www.numerologensverden.no

Wikipedia www.inplainsite.org/html/seven_feasts_of_israel.html#FOI-FirstFruits

NUMEROLOGISK PROFIL. Tallet 9 og AA/ Alcoholics Anonymous

11. NOVEMBER, SANKT MARTINS-DAG

DEN 12. MANN – EN «NUMEROLOGISK THRILLER»